Welkom bij Postapotheek.com - Dé leverancier van medicijnen online

Openingsuren : Maandag tot zaterdag - 8u - 21u

Algemene voorwaarden

Vastgesteld door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, gevestigd te ‘s-Gravenhage.
De Algemene Verkoop- en Betalingsvoorwaarden zijn op 26 mei 1997 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden onder depotnummer 2555/1997.

 

Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten terzake van koop, levering en bruikleen van producten door de apotheek, waarvan de betaling niet a contant is geschied.

2. De algemene voorwaarden van Dé Virtuele Apotheek zijn opgesteld conform de algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden, zoals vastgesteld door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, gevestigd te ‘s-Gravenhage.

Leveringsvoorwaarden

3. Dé Virtuele Apotheek hanteert in beginsel een leveringstermijn van 5 werkdagen. Indien deze termijn langer is, krijgt u hierover van ons per e-mail bericht. In deze e-mail treft u informatie aan over de reden en de vermoedelijke lengte van de vertraging.

4. Wanneer een levertijd van 30 dagen wordt overschreden, dan is de cliënt gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden.

5. Mocht het artikel naar het oordeel van de cliënt niet voldoen aan de te verwachten kwaliteitseisen, dan is de cliënt gerechtigd de zaak op eigen kosten binnen 7 dagen na ontvangst te retourneren aan de apotheek. Hiermee wordt de koopovereenkomst herroepen (conform de EG richtlijn van 20 mei 1997). De betaalde aankoopprijs zal door de apotheek binnen 14 dagen na ontvangst van de zaak worden terugbetaald aan de cliënt. Uitgezonderd zijn geneesmiddelen, omdat geneesmiddelen in de categorie ‘bederfelijke waren’ worden ingedeeld.

6. Indien een geneesmiddel is besteld, is de patiënt/cliënt verplicht het product af te nemen, tenzij het product niet beantwoordt aan de overeenkomst.

7. Indien de geleverde zaak is beschadigd, niet overeenkomt met het bestelde, of onbruikbaar is, dan biedt Dé Virtuele Apotheek de mogelijkheid om het artikel binnen 14 dagen na ontvangst retour te zenden. Hier zijn voor de consument geen kosten aan verbonden.

7a. Indien de cliënt een product (dus geen receptgeneesmiddel) wil retourneren, en er geen sprake is van de gebreken omschreven onder punt 7, dan kan het product binnen 7 dagen retour gezonden worden. Retourzending is niet mogelijk indien het product geopend is en/of als de originele verpakking beschadigd is, of als het product niet in de originele verpakking retour gezonden kan worden. De kosten voor het retournering zijn voor kosten van de cliënt.
De aankoopprijs zal binnen 14 dagen aan de cliënt worden overgemaakt. Bij retourzending dient de cliënt de reden van retourzending te vermelden.

8. Indien een product wordt besteld dat niet in het reguliere assortiment van Dé Virtuele Apotheek is opgenomen, en dit op verzoek van de cliënt door de apotheker is besteld, is de cliënt verplicht de zaak te betalen, tenzij de zaak niet beantwoordt aan de overeenkomst.

Verzending

9. Recepten worden pas aan u opgestuurd na ontvangst van de betaling of geslaagde rechtstreekse declaratie bij uw zorgverzekeraar van het verschuldigde bedrag.

10. Verzending geschiedt via PTT-Post.

Betalingsvoorwaarden

11. De cliënt betaalt voor de levering van de bestelde zaken aan de apotheker via één van de op onze website aangegeven betalingsmogelijkheden zonder enige inhouding, vergelijking of korting, uiterlijk dertig dagen na factuurdatum. Rekening houdend met de verplichtingen in artikel 5 – 8 kan een transactie na betaling niet meer ongedaan gemaakt worden.

12. Indien u verzekerd bent via een verzekeringsmaatschappij waarmee Dé Virtuele Apotheek of de Apotheken Almere Haven een contract hebben, declareren wij de gemaakte kosten direct bij uw zorgverzekeraar. Daarvoor dient u wel het door de zorgverzekeraar aan u toegekende relatienummer (verzekeringsnummer) en de naam van de zorgverzekeraar te verstrekken.

13. Indien rechtstreekse declaratie niet mogelijk is, dan zal Dé Virtuele Apotheek pas overgaan tot verzending na betaling van het verschuldigde bedrag door cliënt.

14. Voor zover de apotheker zich ter incasso van zijn vordering rechtstreeks wendt tot de zorgverzekeraar behoudt de apotheker het recht om van de patiënt/cliënt betaling te verlangen voor zover de zorgverzekeraar niet tijdig tot betaling van het geleverde overgaat. Betaling door de patiënt/cliënt dient in dat geval te geschieden binnen 30 dagen nadat de apotheker een betalingsverzoek heeft gedaan.

15. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt in verzuim en is de apotheker gerechtigd over het verschuldigde bedrag van rechtswege een rente van 1% per maand in rekening te brengen, waarbij een gedeelte va neen maand voor een volle maand gerekend zal worden.

16. Bij overschrijding van enige betalingstermijn is de apotheker zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd om de buitengerechtelijke incassokosten conform het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van f 200,- alsmede de wettelijke rente vanaf de vervaldatum in rekening te brengen.

Een en ander onverminderd de aanspraak van de apotheker op vergoeding van alle eventueel ter incassering gemaakte gerechtelijke kosten.

17. Is de cliënt in verzuim of schiet deze op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van een voldoening en/of nakoming in en buiten rechte voor zijn rekening, zulks met een minimum van 15% van de vordering. In ieder geval is de cliënt aan de buitengerechtelijke kosten een vast bedrag aan kosten van f 50,- verschuldigd.

18. Behoudens tegenbewijs strekken de apothekersdeclaratie en daarbij behorende administratiegegevens tot volledig bewijs op grond waarvan de betalingsplichtige gehouden is tot betaling over te gaan.

Toepasselijk recht en geschillen

19. Alle geschillen van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde Nederlandse rechter. Nederlands recht is van toepassing.

Toelichting voor de cliënt over de algemene voorwaarden

Om duidelijkheid te geven over de rechten en plichten heeft de beroepsorganisatie van apothekers in Nederland, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, algemene voorwaarden opgesteld. Deze algemene voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene regels van het Burgerlijk Wetboek. Tenzij er andere afspraken zijn gemaakt tussen de apotheker en u zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en bent u als cliënt eraan gebonden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing als u bij de apotheek op rekening koopt en niet aan uw verzekeraar (zoals bij de meeste ziekenfondsen en een aantal particuliere verzekeraars) de rekening toezendt op grond van afspraken tussen uw verzekeraar en de apotheker. Als uw verzekeraar niet betaalt, mag de apotheker van u alsnog betaling vragen.

De voorwaarden zullen u voor of bij het sluiten van een overeenkomst worden uitgereikt. In veel gevallen kunt u kennis nemen van de inhoud van de voorwaarden doordat ze gepubliceerd zijn in de apotheek.

Belangrijkste regel is dat rekeningen uiterlijk 30 dagen na de datum van de rekening betaald moeten zijn. Betaalt u niet op tijd dan moet u rekening houden met extra kosten. Ook als u iets besteld hebt bij de apotheker dat niet in voorraad aanwezig is, bent u verplicht tot aanschaf en betaling van de zaak, tenzij het bestelde niet overeenkomt met wat u besteld had.

Share via

EMDigitizing offers high-quality logo embroidery digitizing services online at an affordable price. With super-fast turnaround, excellent customer services.